Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie "PACTUM"

Dostępność cyfrowa

Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z treścią ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z późn. zm).

 Stowarzyszenie Pactum

ul. Mickiewicza 38

74-400 Dębno

NIP: 5971733682

KRS: 0000598305

REGON: 363566453

tel. 502 455 394

tel. 789 423 892

e-mail: biuro@stowarzyszeniepactum.pl

Data publikacji strony internetowej: 15-08-2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej Stowarzyszenia Pactum:

1) wersja kontrastowa,

2) formatowanie tekstów zgodnie z zasadami dostępności,

3) możliwość poruszania się po stronie internetowej bez konieczności używania myszki.

Stowarzyszenie "PACTUM"

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Pactum zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynków i pomieszczeń poprzez wsparcie innej osoby.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 z późn. zm.):

1) Zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami

Biuro Stowarzyszenia Pactum znajduje się na poziomie 0 (parter). Do budynku prowadzą prowadzą schody (kilka stopni), przy których istnieje możliwość zamontowania rozwiązań niwelujących bariery architektoniczne. Stowarzyszenie podejmuje działania zmierzające do zamontowania w/w rozwiązań. Na chwilę obecną Stowarzyszenie zapewnia dostęp alternatywny, tj. poprzez wsparcie osoby trzeciej (wolontariusza Stowarzyszenia).

2) Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych) w budynku

Biuro Stowarzyszenia Pactum znajduje się na jednym poziomie, stąd też istnieje możliwość dotarcia do wszystkich pomieszczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Stowarzyszenie deklaruje wsparcie osoby trzeciej (wolontariusza Stowarzyszenia). Istnieje również możliwość, poza kontaktem osobistym w biurze Stowarzyszenia, kontakt mailowy oraz telefoniczny z biurem Stowarzyszenia.

3) Umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku oraz słuchu

Nawigacja wewnątrz budynku, w którym znajduje się biuro Stowarzyszenia jest zapewniona poprzez oznaczenia graficzne. Dodatkowo, Stowarzyszenie zapewnia dostęp alternatywny, tj. poprzez wsparcie osoby trzeciej (wolontariusza Stowarzyszenia).

4) Umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym

Stowarzyszenie Pactum zapewnia możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Poruszanie się w budynku realizowane jest wówczas poprzez dostęp alternatywny polegający na wsparciu osoby trzeciej (wolontariusza Stowarzyszenia).

5) Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim w tym osobom z niepełnosprawnościami

W biurze Stowarzyszenia Pactum zapewniono bezpieczną ewakuację poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych tj. oznaczenia graficzne. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania realizowane jest poprzez dostęp alternatywny polegający na wsparciu osoby trzeciej (wolontariusza Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie "PACTUM"

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Stowarzyszenie Pactum nie zapewnia obsługi poprzez komunikowanie się językiem migowym oraz nie posiada instalacji i urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Stowarzyszenie Pactum deklaruje w tym zakresie dostęp alternatywny, tj. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia osoby trzeciej (wolontariusza Stowarzyszenia), ewentualnie również wprowadzenie organizacji wewnątrz Stowarzyszenia umożliwiającej realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Równolegle, alternatywny sposób dostępu będzie polegał również na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

___________________________________________________________________________________________________________

Deklaracja została sporządzona w dniu 8 sierpnia 2022 roku.

Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Pactum.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 10 sierpnia 2022 roku.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres: Stowarzyszenie Pactum, 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 38 lub adres e-mail: biuro@stowarzyszeniepactum.pl